Translate

http://cohtran.branded.me/

http://cohtran.branded.me/
http://cohtran.branded.me/

*********************************
Vẽ đồ thị trong Oxyz plot3D(f(x,y),x=..,y=..)
Vẽ đồ thị trong Oxy plot(f(x),x=..,y=..)
Đạo hàm derivative(f(x))
Tích phân Integrate(f(x))


Giải toán trực tuyến WA

nguồn : Math Problem Solver

3DFunctionsPlotter

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

TOÁN ĐƠN GIẢN - Chương 2 . 2.2


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States License.
TOÁN ĐƠN GIẢN - Chương 2 . 2.2
Bài giảng    

 2.2   GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI .  Chủ đề    

- Giải phương trình bậc hai bằng phương pháp đại số .
- Giải phương trình bậc hai bằng phương pháp đồ thị .

Ứng dụng  

- Hồ sơ nhập viện  
- Lợi nhuận 
- Hoà vốn .

Khái niệm cơ bản
* Giải phương trình bậc hai bằng phương pháp đại số – Giải phương trình bậc hai bằng phương pháp đồ thị - phương pháp giao điểm với trục x – phương pháp giao điểm . Trần hồng Cơ ,
Ngày 28/05/2012 .


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States License.  -------------------------------------------------------------------------------------------

Toán học thuần túy, theo cách của riêng nó, là thi ca của tư duy logic. 
Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas. 
Albert Einstein .

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

Toán đơn giản - Chương 2 . COLLEGE ALGEBRA

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States License.

TOÁN ĐƠN GIẢN - Chương 2 .
Chương 2
2.1 HÀM SỐ BẬC HAI – PARABOLAS .
2.2 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI .
2.3 HÀM LUỸ THỪA VÀ PHÉP BIẾN ĐỔI  .
2.4 CÁC MÔ HÌNH BẬC HAI VÀ LUỸ THỪA .
2.5 HÀM SỐ HỢP – TỶ LỆ , TUYỆT ĐỐI VÀ HÀM TỪNG KHÚC .
2.6 HÀM NGƯỢC .
2.7 BẤT ĐẲNG THỨC BẬC HAI VÀ LUỸ THỪA .*************************************************


Trần hồng Cơ 
22/6/2012

Creative Commons License
 This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States License.


 TOÁN ĐƠN GIẢN - Chương 2 . 2.7
TOÁN ĐƠN GIẢN - Chương 2 . 2.7  Bài giảng   

2.7           BẤT ĐẲNG THỨC BẬC HAI  VÀ LŨY THỪA .  


Chủ đề  

- Giải bất phương trình bậc hai bằng phương pháp đại số và đồ thị .
- Giải bất phương trình lũy thừa .


Ứng dụng


- Tầm cao của phi đạn .
- Người sử dụng internet .
- Đầu tư.Khái niệm cơ bản  

* Bất phương trình bậc hai  - Giải bằng đại số  – Giải bằng đồ thị – Giá trị tới hạn  – Bất phương trình lũy thừa .Giải bằng công cụ trực tuyến  WA trên Blog này x ≥15  ,  x    tương ứng với số năm sau  1990 ,  như vậy số người sử Internet  vượt quá 1 triệu người là khoảng thời gian từ  1990 + 15 =  2005  và  2020 .* Giải bằng phương pháp đại số .

vậy  r ~ 0.065  = 6.5%

Các bạn có thể sử dụng công cụ trực tuyến WA như sau
Và dùng máy tính khoa học WEB 2.0  trên Blog này để cho kết quả gần đúng .
Trần hồng Cơ 
20/08/2012
http://cohtran-toan-don-gian.blogspot.com/Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States License.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 Toán học thuần túy, theo cách của riêng nó, là thi ca của tư duy logic. 
Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas. 
Albert Einstein .

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

TOÁN KỸ THUẬT - YOUTUBETOÁN KỸ THUẬT - YOUTUBE

Xem bài viết trên Blog Toán - Cơ học ứng dụng

http://cohtran.blogspot.com 

Xem bài viết chuyên ngành trên Blog TOÁN ĐƠN GIẢN

http://cohtran-toan-don-gian.blogspot.com/ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toán học thuần túy, theo cách của riêng nó, là thi ca của tư duy logic. 
Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas. 

Albert Einstein .

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Toán đơn giản - Chương 1 . COLLEGE ALGEBRA


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States License.

TOÁN ĐƠN GIẢN - Chương 1 .

Đây là tài liệu  môn College Algebra dành cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh của chương trình  Du học tại chỗ - Liên kết đào tạo với Đại học Hoa kỳ , tác giả đã trực tiếp biên soạn và giảng dạy các năm 2008-2010 . ( Xem đề cương chi tiết tại  http://cohtran.yolasite.com/semester-courses.php )

Bản gốc giáo trình này bằng tiếng Anh , được dịch và chỉnh lý sang Việt ngữ với tựa đề TOÁN ĐƠN GIẢN với ý định rõ ràng : đó là cung cấp cho người đọc những khái niệm Toán học cùng các ứng dụng trong thực tế .

Như tên gọi của nó , thật hết sức đơn giản khi làm việc với những định nghĩa , định lý , hệ quả và đặc biệt là việc vận dụng linh hoạt các nội dung này vào những hoạt động khoa học-kinh tế -xã hội , nhận biết được các lợi ích cũng như những dự báo có tính chính xác tương đối cao .

Rất mong nhận được nhiều đóng góp tích cực từ người đọc để bản thảo này được hoàn thiện hơn .

Xin liên lạc với tác giả qua e-mail : cohtran@mail.com

Trần hồng Cơ ,
Ngày 09/05/2012 .


**************************************************************

Bản gốc tiếng Anh .


Materials

Students can refer to materials as following
- Essentials of College Algebra with Modelling and Visualization  , G. Rockswold , Addison Wesle   Publishing Co., Boston MA , 3th Ed , 2008 .
- Algebra & Trigonometry: Graphs and Models, Bittinger, Beecher, Ellenbogen and Penna, Addison-Wesley Publishing Co., 2nd  Ed  , 2001 .
- College Algebra  lectures  ,  CoHongTran , 2008

Softwares

- Maple  versions  6 , 9.5 , 10 or higher   .
- Excel  2003 .
- MathProf  version 4.0 .


Contents

College Algebra is a 16-week course , 4 hours per week  , including 6  chapters , 10  home assignments , 6 presentations ,  a midterm and final test  . 

CHAPTER 1
1.1 FUNTIONS –GRAPHS .
1.2 GRAPHS OF FUNTIONS –MATHEMATICAL MODELS .
1.3 LINEAR FUNCTIONS .
1.4 EQUATIONS OF LINES –RATE OF CHANGE .
1.5 ALGEBRAIC AND GRAPHICAL SOLUTIONS OF LINEAR EQUATIONS .
1.6 FITTING LINES TO THE DATA POINTS –MODELING LINEAR FUNCTIONS.
1.7 MODELS IN BUSINESS AND ECONOMICS .
1.8 SOLUTIONS OF LINEAR INEQUALITIES . 


CHAPTER 2
2.1 QUADRATIC FUNCTIONS –PARABOLAS .
2.2 SOLVING QUADRATIC EQUATIONS .
2.3 POWER FUNCTIONS AND TRANSFORMATION .
2.4 QUADRATIC AND POWER MODELS .
2.5 COMBINING FUNCTIONS –RECIPROCAL , ABSOLUTE , PIECEWISE DEFINED FUNCTIONS .
2.6 INVERSE FUNCTIONS .
2.7 QUADRATIC AND POWER INEQUALITIES .


CHAPTER 3
3.1 EXPONENTIAL FUNCTIONS .
3.2 LOGARITHMIC FUNCTIONS.
3.3 SOLVING  EXPONENTIAL EQUATIONS – PROPERTIES OF LOGARITHMS .
3.4 EXPONENTIAL AND LOGARITHMIC MODELS .
3.5 EXPONENTIAL FUNCTIONS –INVESTING .
3.6 ANNUITIES –LOAN REPAYMENTS .
3.7 LOGISTIC AND GOMPERTZ FUNCTIONS .


CHAPTER 4
4.1 HIGHER DEGREE POLYNOMIAL FUNCTIONS .
4.2 MODELING CUBIC AND QUARTIC FUNCTIONS .
4.3 SOLUTIONS OF POLYNOMIAL EQUATIONS .
4.4 SOLUTIONS OF POLYNOMIAL EQUATIONS BY USING SYNTHETIC DIVISION .
4.5 COMPLEX SOLUTIONS –FUNDAMENTAL THEOREM OF ALGEBRA .
4.6 RATIONAL FUNCTIONS AND RATIONAL EQUATIONS .
4.7 POLYNOMIAL AND RATIONAL INEQUALITIES .


CHAPTER 5
5.1 SYSTEMS OF LINEAR EQUATIONS IN 2 VARIABLES .
5.2 SYSTEMS OF LINEAR EQUATIONS IN 3 VARIABLES , MATRIX SOLUTION.
5.3 SYSTEMS OF LINEAR EQUATIONS WITH NON-UNIQUE SOLUTIONS .
5.4 MATRICES –BASIC OPERATIONS .
5.5 INVERSES MATRICES –MATRIX EQUATIONS .


CHAPTER 6
6.1 SYSTEMS OF LINEAR INEQUALITIES .
6.2 LINEAR PROGRAMMING –GRAPHICAL METHODS .
6.3 SEQUENCES –DISCRETE FUNCTIONS .
6.4 SERIES .
6.5 PREPARING FOR CALCULUS .

Assignments
There are 10 home assignments based on the topics in chapters above . 


Xem trên trang http://cohtran-toan-don-gian.blogspot.com/p/toan-on-gian-college-algebra.html

Trần hồng Cơ
20/05/2012Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States License.

 **************************************************************

Toán học thuần túy, theo cách của riêng nó, là thi ca của tư duy logic.

Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas.
Albert Einstein

*******

Blog Toán đơn giản đăng tải các thông tin chuyên ngành của tác giả và nhiều nguồn tham khảo trên Internet .

Lưu ý :
Blog không tiếp người tàu -
chinese are not welcome here .

Bài viết được xem nhiều trong tuần

Danh sách Blog

Liên hệ